Forslag til nye vedtægter.

SSLUG Vedtægter
Version 9.0

Udkast 1.1

En sammenskrivning af de ændringer der er forslået i starten af 2016 på bestyrelses listen. Seneste ændringsforslag der er medtaget er fra 20-06-2016 22:24 af Eskild Nielsen.

1. SSLUG

1.1 Navn
Original tekst
Skåne Sjælland Linux User Group, förkortat SSLUG, är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell datorförening, oavhängig alla yttre intressesfärer.

Oversættelse
Skåne Sjælland Linux User Group, forkortet SSLUG, er en partipolitisk og religiøst uafhængig idealist computerforening, uafhængig af alle ydre interessesfærer.

Ændring
Foreningen hedder “SSLUG”, og er en ikke kommerciel, partipolitisk og religiøst neutral brugerforening, uafhængig af alle ydre interessesfærer.

1.2 Formål

Original tekst
SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet Linux jämte därvidlag relevant information till medlemmar och allmänhet.

Oversættelse
SSLUG har som formål at sprede viden om styresystemet Linux heriblandt bidrage med relevant information til medlemmer og andre.

Ændring
SSLUG har fokus på vidensdeling omkring fri- og åben source software, herunder GNU/Linux o.lign; med formål at hjælpe medlemmer og andre.

1.3 Hjemsted

Original tekst
SSLUG har sitt säte i Lunds kommun i regionen Skåne-Sjælland.

Oversættelse
SSLUG har hjemsted i Lund komune i regionen Skåne-Sjælland.

Ændring
SSLUG har hjemsted i Københavns kommune.

1.4 Økonomi

Original tekst
SSLUG:s eget kapital växlar. Föreningens medel kommer från av årsmötet fastställd medlemsavgift samt donationer. Föreningen är ansvarig för sina ekonomiska förpliktelser genom sitt eget kapital, ingen enskild medlem är ersättningsskyldig för föreningens skulder eller åtaganden.

Oversættelse
SSLUG’s egenkapital varierer. Foreningens midler kommer fra det af årsmødet fastsatte kontingent samt donationer. Foreningen er ansvarlig for sine økonomiske forpligtelser gennem sin genkapital, intet enkeltmedlem er erstatningspligtigt for foreningens gæld eller forpligtelser.

Ændring
SSLUG’s egenkapital varierer. Foreningens midler kommer fra det af generalforsamlingens fastsatte kontingent samt donationer. Foreningen er ansvarlig for sine økonomiske forpligtelser gennem sin egenkapital, intet enkeltmedlem er erstatningspligtigt for foreningens gæld eller forpligtelser.

2. Medlemmer

2.1 Medlemskab

Original tekst
Medlemskap i SSLUG är öppet för alla fysiska personer som av styrelsen ej antas skada föreningen, dess syfte eller anseende. Det tillfaller styrelsen att bevilja respektive neka person medlemskap.

Oversættelse
Medlemskab af SSLUG kan opnås af alle fysiske personer som ikke af bestyrelsen antages at skade foreningen, dens formål eller anseelse. Det tilfalder bestyrelsen at tildele henholdsvis nægte medlemskab.

Ændring
Medlemskab af SSLUG kan opnås af alle fysiske personer som ikke af bestyrelsen antages at skade foreningen, dens formål eller anseelse. Det tilfalder bestyrelsen at tildele henholdsvis nægte medlemskab.

2.2 Kontingent

Original tekst

Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Oversættelse
Almindelige medlemmer skal betale det af årsmødet fastsatte kontingent.

Ændring

Almindelige medlemmer skal betale det af generalforsamlingens fastsatte kontingent.

2.3 Æresmedlemmer

Original tekst
Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften eller utveckling. Hedersmedlem är hedersmedlem på livstid eller tills dess styrelsen eller hedersmedlemmen drar tillbaka medlemskapet. Hedersmedlem åligger ej att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter för hedersmedlem som för ordinarie medlem.

Oversættelse
Foreningsmødet kan udnævne en person der har ydet en specielt indsats for foreningen virke eller udvikling til æresmedlem. Æresmedlemmer er medlemmer på livstid eller indtil bestyrelsen eller medlemmet selv tilbagetrækker medlemskabets. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Derudover har æresmedlemmer samme rettigheder og pligter som almindelige medlemmer.

Ændring
Generalforsamlingen kan udnævne en person der har ydet en specielt indsats for foreningen virke eller udvikling til æresmedlem. Æresmedlemmer er medlemmer på livstid eller indtil bestyrelsen eller medlemmet selv tilbagetrækker medlemskabets. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Derudover har æresmedlemmer samme rettigheder og pligter som almindelige medlemmer.

2.4 Medlemmers forpligtelser

Original tekst
Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar samt att vara anträffbar genom ett fungerande e-postsystem.

Oversættelse
Alle medlemmer skal følge foreningens vedtægter og kunne nås via et fungerende e-post-system.

Ændring
Alle medlemmer skal følge foreningens vedtægter og kunne nås via et fungerende e-post-system.

2.5 Udsmidning

2.5 Eksklusion

Original tekst
Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen. Avstängning kan även förekomma i fall där en medlem inte är anträffbar via elektronisk post, i sådana fall behöver inte fallet tagas upp vid nästkommande föreningsmöte. Om medlemsavgift erlagts så skall denna tillgodoräknas medlem om denne åter blir medlem.

Oversættelse
Hvis et medlem i alvorlig grad skader foreningen, dens formål eller anseelse kan bestyrelsen smide denne ud. Den udsmidningstruede skal have lejlighed til at forsvare sig overfor bestyrelsen inden beslutningen tages. Udsmidningen skal diskuteres på førstkommende foreningsmøde. Udsmidningen kan da konfirmeres eller ophæves. Den udsmidte har ytringsret og stemmeret på mødet. Et udsmidt medlem kan ikke bestride tillidsposter i foreningen. Udsmidning kan desuden forekomme i tilfælde af at en person ikke kan nås via elektronisk post, i så fald behøver sagen ikke blive bragt op på førstkommende foreningsmøde. Hvis der er betalt kontingent skal dette godskrives ved genindmelding.

Ændring
Hvis et medlem i alvorlig grad skader foreningen, dens formål eller anseelse kan bestyrelsen smide dette ud. Den udsmidningstruede skal have lejlighed til at forsvare sig overfor bestyrelsen
inden beslutningen tages. Udsmidningen skal diskuteres på førstkommende generalforsamling. Udsmidningen kan da konfirmeres eller ophæves. Den udsmidte har ytringsret og stemmeret på mødet. Et udsmidt medlem kan ikke bestride tillidsposter i foreningen. Udsmidning kan desuden forekomme i tilfælde af at en person ikke kan nås via elektronisk post, i så fald behøver sagen ikke blive bragt op på førstkommende generalforsamling. Hvis der er betalt kontingent skal dette godskrives ved genindmelding.

Hvis et medlem i alvorlig grad skader foreningen, dens formål eller anseelse kan bestyrelsen ekskludere medlemmet dette ud. Den eksklusionstruede skal have lejlighed til at forsvare sig overfor bestyrelsen inden beslutningen tages. Eksklusionen skal diskuteres på førstkommende generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.

Eksklusionen kan da konfirmeres eller ophæves. Den ekskluderet har ytringsret og stemmeret på mødet. Et ekskluderet medlem kan ikke bestride tillidsposter i foreningen.

Eksklusion kan desuden forekomme i tilfælde af at en person ikke kan nås via elektronisk post, i så fald behøver sagen ikke blive bragt op på førstkommende generalforsamling. Hvis der er betalt kontingent skal dette godskrives ved genindmelding.

3. ORGANISATION

3.1 Foreningens virke

Original tekst
SSLUG:s verksamhet utövas av:
• Föreningsmöte.
• Styrelsen.
• Övrig av föreningsmöte beslutad verksamhet.

Oversættelse
SSLUG’s virke udøves af:
• Foreningsmødet.
• Bestyrelsen.
• Øvrige af foreningsmødet nedsatte organer.

Ændring
SSLUG’s virke udøves af:
• Generalforsamlingen.
• Bestyrelsen.
• Øvrige af generalforsamlingens nedsatte organer.

3.2 Foreningsåret

Original tekst
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

Oversættelse
Foreningsåret er sammenfaldende med kalenderåret.

Ændring
Foreningsåret er sammenfaldende med kalenderåret.

4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamling

Original tekst
Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.

Oversættelse
Foreningsmødet er SSLUG’s øverste besluttende organ, i hvilket samtlige medlemmer har ret til at deltage.

Ændring
Generalforsamlingen er SSLUG’s øverste besluttende myndighed, i hvilket samtlige medlemmer har ret til at deltage.

4.2 Beslutninger ved generalforsamlinger

Original tekst
Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.

Oversættelse
Hver medlem har en stemme. Ved afgivelse af stemmer pr. fuldmagt skal fuldmagten indleveres skriftligt til mødets dirigent. En person kan højst stemme for et andet medlem pr. fuldmagt. Foreningsmødet er beslutningsdygtigt hvis mindst otte (8) eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede (evt. ved fuldmagt).

Kommentar: Reglen om at otte medlemmer er nok stammer fra en tid hvor SSLUG ikke var en forening med 6000 medlemmer.

Ændring
Hver medlem har én stemme. Ved afgivelse af stemmer pr. fuldmagt skal fuldmagten indleveres skriftligt til mødets dirigent. En person kan højst stemme pr. fuldmagt på vegne af et andet medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt hvis mindst otte (8) eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede (evt. ved fuldmagt).

4.3 Afholdelse af generalforsamling

Original tekst
SSLUG skall under verksamhetsåret hålla minst ett sammanträdande, varav ett skall vara årsmöte. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätten att begära utlysande av föreningsmöte tillkommer:
• Styrelseledamot.
• Revisor.
• Minst åtta (8) medlemmar.

Oversættelse
Der skal afholdes mindst et foreningsmøde i hvert foreningsår, heraf skal et være et årsmøde. Bestyrelsen indkalder til foreningsmøder. Følgende kan begære afholdelse af et foreningsmøde:
• Bestyrelsesmedlemmer.
• Revisorer.
• Mindst otte (8) medlemmer.

Kommentar: Igen en regel der antyder hvor lille en forening SSLUG har været.

Ændring
Der skal afholdes mindst en generalforsamling i hvert foreningsår, heraf skal en skal være en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger. Følgende kan begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling:
• Bestyrelsesmedlemmer.
• Revisorer.
• Mindst otte (8) medlemmer.

4.4 Indkaldelse til generalforsamling

Original tekst
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kallar till föreningsmötet. Föreningsmötet skall utlysas minst två (2) veckor i förväg, varvid tid och plats skall anges. Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början. Kallelse skall ske till medlemmarna med till  styrelsen tillgängliga medel.

Oversættelse
Bestyrelsesformanden eller et andet bestyrelsesmedlem indkalder til foreningsmøde. Indkaldelse til foreningsmøde skal ske med mindst to (2) ugers varsel, hvor tid og sted skal angives. Dagsordenen skal være offentliggjort senest 48 timer før mødets start. Indkaldelse skal udsendes til medlemmerne med for bestyrelsen tilgængelige midler.

Ændring
Bestyrelsesformanden eller et andet bestyrelsesmedlem indkalder til generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst to (2) ugers varsel, hvor tid og sted skal angives. Dagsordenen skal være offentliggjort senest 48 timer før mødets start. Indkaldelse skal udsendes til medlemmerne med de for bestyrelsen tilgængelige midler.

4.5 Generalforsamling

Original tekst
Det åligger årsmötet att behandla följande punkter:

1. Årsmötets öppnande.
2. Fastsällande av dagordning.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer.
12. Val av valberedning.
13. Stadgeenligt inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
15. Årsmötets avslutande.

Oversættelse
Årsmødet skal behandle følgende punkter:

1. Årsmødets åbning.
2. Vedtagelse af dagsorden.
3. Valg af dirigent for årsmødet.
4. Valg af to ##justeringspersoner## og stemmetællere.
##justeringspersoner## er et begreb fra svensk foreningstradition. Deres funktion er at
godkende referatet (??). Formuleringen lægger muligvis op til at det er de samme personer
i højere grad end oversættelse.
5. Bestyrelsens årsberetning.
6. Revisorernes beretning.
7. Godkendelse af årsregnskab.
8. Fastsætte kontingent for det kommende år.
9. Spørgsmålet om bevilling af ansvarsfrihed.
Ansvarsfrihed for bestyrelsen er en svensk foreningstradition.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
11. Valg af revisorer.
12. Valg af valgforberedelsesgruppe.
Valgforberedelsesgrupper er en svensk tradition.
13. Rettidigt inkomne forslag.
14. Eventuelt.
15. Årsmødets afslutning.

Ændring
Den ordinære Generalforsamlingen skal behandle følgende punkter:

1. Generalforsamlingens åbning.
2. Valg af dirigent for generalforsamlingen.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent for generalforsamlingen.
5. Valg af to stemmetællere.
6. Bestyrelsens årsberetning.
7. Kasserens årsberetning.
8. Revisorernes beretning.
9. Godkendelse af årsregnskab.
10. Fastsætte kontingent for det kommende år.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
12. Valg af revisorer.
13. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
14. Eventuelt.
15. Generalforsamlingens afslutning.

De Ekstraordinære generalforsamlinger skal behandle følgende punkter:

1. Generalforsamlingens åbning.
2. Valg af dirigent for generalforsamlingen.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Valg af referent for generalforsamlingen.
5. Valg af to stemmetællere.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
7. Eventuelt.
8. Generalforsamlingens afslutning.

4.6 Opstillinger

Original tekst
Kandidater till styrelsen måste anmäla sig till styrelsen senast en vecke före årsmötet.

Oversættelse
Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest en uge før årsmødet.

Ændring
Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Hvis der er færre kandidater indsendt, end der er poster til bestyrelsen, kan
kandidater opstilles på generalforsamlingen.

4.7 Forslag til behandling på generalforsamlingen

Original tekst
Förslag till behandling på föreningsmöte skall skickas till styrelsen senast en vecka före mötet.

Oversættelse
Forslag til behandling på et foreningsmøde skal sendes til bestyrelsen senest en uge før mødet.

Ændring
Beslutningsforslag til behandling på en generalforsamling skal sendes til bestyrelsen senest en uge før mødet.

5. Bestyrelse

5.1 Bestyrelsens sammensætning

Original tekst
• Styrelsen består av:
• Ordförande.
• Vice ordförande.
• Sekreterare.
• Kassör.
• Om möjligt en eller två extra styrelseledamöter.

Utöver ovanstående har även följande insyn i styrelsearbetet:
• Om möjligt en eller två suppleanter.
• Om valda en eller två styrelserepresentanter.

Oversættelse
Bestyrelsen består af:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Så vidt muligt en eller to bestyrelsesmedlemmer derudover

Herudover har følgende indsigt i bestyrelsesarbejdet:
• Så vidt muligt en eller to suppleanter
• En eller to bestyrelsesrepræsentanter (hvis sådanne er valgt)

Ændring
Bestyrelsen består af:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Så vidt muligt en eller to bestyrelsesmedlemmer derudover

Herudover har følgende indsigt i bestyrelsesarbejdet:
• Så vidt muligt en eller to suppleanter

5.2 Bestyrelserepræsentanter

Original tekst
Om ingen styrelseledamot är bosatt i Danmark skall om möjligt en dansk styrelserepresentant väljas. På samma sätt skall om möjligt en svensk styrelserepresentant väljas om ingen styrelseledamot är bosatt i Sverige. Styrelserepresentant äger samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamot förutom beslutanderätt inom styrelsen.

Oversættelse
Hvis intet bestyrelsesmedlemmer er bosat i Danmark skal der så vidt muligt vælges en dansk styrelsesrepræsentant. På samme måde skal der om muligt vælges en svensk bestyrelsesrepræsentant hvis intet bestyrelsesmedlem er bosat i Sverige. Bestyrelsesrepræsentanter har samme rettigheder og forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer pånær stemmeret i bestyrelsen.

Kommentar: Bestyrelsesrepræsentanter er en særlig SSLUG-konstruktion.

Ændring
Afsnit fjernes.

5.2 Suppleanter

Original tekst
Suppleant har samma rättigheter som styrelserepresentant tills suppleanten tillträder som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna tillträder enligt ordning som fastställs vid första styrelsemötet på verksamhetsåret. Suppleant kan verka som tillfällig eller permanent ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Om suppleant verkar som tillfällig ersättare för
styrelseledamot övertar han de skyldigheter och förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot från den dag suppleanten tillträder tills dess att ordinarie styrelseledamot återinträder. Om suppleant verkar som permanent ersättare övertar han de förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot.

Oversættelse
Suppleanter har samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmer hvis suppleanten erstatter et almindeligt bestyrelsesmedlem. Regler for hvornår suppleanter indtræder fastsættes på første bestyrelsesmøde i foreningsåret. Suppleanter kan virke som midlertidig eller permanent erstatning ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Hvis en suppleant fungerer som midlertidig erstatning for et bestyrelsesmedlem overtag han de det erstattede bestyrelsesmedlems rettigheder og forpligtelser, fra den dag suppleanten tiltræder til det almindelige bestrelsesmedlem genindtræder. Hvis en suppleant virker som permanent erstatning overtager han de forpligtelser som tilfalder almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Ændring
Suppleanter har samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmer hvis suppleanten erstatter et almindeligt bestyrelsesmedlem. Regler for hvornår suppleanter indtræder fastsættes på første bestyrelsesmøde i foreningsåret. Suppleanter kan virke som midlertidig eller permanent erstatning ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Hvis en suppleant fungerer som midlertidig erstatning for et bestyrelsesmedlem, overtager han det erstattede bestyrelsesmedlems rettigheder og forpligtelser, fra den dag suppleanten tiltræder til det almindelige bestyrelsesmedlem genindtræder. Hvis en suppleant virker som permanent erstatning overtager han de forpligtelser som tilfalder almindelige bestyrelsesmedlemmer.

5.3 Bestyrelsebeslutninger

Original tekst
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens ordförande har utslagsröst vid votering.

Oversættelse
Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsens formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Ændring
Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

5.4 Bestyrelsens forpligtelser

Original tekst
Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för SSLUG:s löpande verksamhet och ekonomi, inklusive beslut om medlemskap och upprätthållande av aktuell förteckning över medlemmar.

Oversættelse
Bestyrelsen har mellem foreningsmøderne ansvaret for SSLUG’s løbende drift og økonomi, inkluderende beslutning om tildeling af medlemskab og opretholdelse af en aktuel medlemsliste.

Ændring
Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne ansvaret for SSLUG’s løbende drift og økonomi, inkluderende beslutning om tildeling af medlemskab og opretholdelse af en aktuel medlemsliste.

5.5 Bestyrelseprotokol

Original tekst
att på begäran ta del av styrelseprotokollen. Styrelsen äger ej rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats av styrelsen.

Oversættelse
Bestyrelsens beslutninger skal føres til protokol og arkiveres. SSLUG’s medlemmer har ret til at begære indsigt i bestyrelsesprotokollen. Bestyrelsen har ikke ret til at nægte et medlem indsigt i
nogen protokol oprettet af bestyrelsen.

Ændring
Bestyrelsens beslutninger skal føres til protokol og arkiveres. SSLUG’s medlemmer har ret til at begære indsigt i bestyrelsesprotokollen. Bestyrelsen har ikke ret til at nægte et medlem indsigt i
nogen protokol oprettet af bestyrelsen.

5.6 Bestyrelsens tiltræden

Original tekst
Styrelsens mandatperiod är från ett årsmöte till nästa. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötets slut.

Oversættelse
Bestyrelsen valgperiode går fra et årsmøde til efterfølgende årsmøde. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter årsmødets afslutning.

Ændring
Bestyrelsens valgperiode går fra en generalforsamling til efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlings afslutning.

5.7 Bestyrelsesmedlemmers afgang

Original tekst
Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret ersätts han av suppleant och styrelseposterna omfördelas vid nästkommande styrelsemöte.

Oversættelse
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af et foreningsår erstattes han af en suppleant og bestyrelsesposterne omfordeles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ændring
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af et foreningsår erstattes han af første suppleant og bestyrelsesposterne omfordeles på førstkommende bestyrelsesmøde.

5.8 Konstituering af bestyrelsen

Original tekst
Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid första sammanträdet i mandatperioden.
• Ordförande.
• Vice ordförande.
• Sekreterare.
• Kassör.

Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin förrättningsordning.

Oversættelse
Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv nedenstående poster mellem sig ved første møde i valgperioden.
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer

Bestyrelsen skal også fastsætte i hvilken rækkefølge suppleanter om nødvendigt indsuppleres, samt vedtage en forretningsorden.

Ændring
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde i valgperioden, følgende poster besættes:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer

Bestyrelsen skal også fastsætte i hvilken rækkefølge suppleanter om nødvendigt indsuppleres, samt vedtage en forretningsorden.

6. Revision

6.1 Revisorer

Original tekst
För revision väljes vid årsmötet två revisorer, vilka skall vara myndiga. Dessa får ej ingå i styrelsen.

Oversættelse
Til at foretage revision vælges på årsmødet to revisorer som skal være myndige. Disse kan ikke sidde i bestyrelsen.

Ændring
Til at foretage revision, vælges på generalforsamling én revisor og én revisor suppleant. Begge skal være myndige. Disse kan ikke sidde i bestyrelsen.

6.2 Ekstra revision

Original tekst
All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.

Oversættelse
Al berørt økonomisk virksomheds skal revideres ved den ansvarliges afgang, eller ved enhver anden ændring af virket med økonomisk betydning.

Ændring
Afsnit fjernes.

6.2 Revisorers ret til protokol

Original tekst
Revisorerna äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.

Oversættelse
Revisorerne har ret til at læse samtlige protokoller og deltage i øvrige handlinger.

Ændring
Revisorerne har ret til at læse samtlige protokoller og deltage i øvrige handlinger.

6.3 Revisorers ret til tilstedeværelse

Original tekst
Revisorerna äger rätt att närvara vid alla sammanträden inom SSLUG.

Oversættelse
Revisorerne har ret til at være tilstede ved ethvert møde i SSLUG.

Ændring
Revisorerne har ret til at være tilstede ved ethvert møde i SSLUG.

6.4 Revisionsrapport

Original tekst
Revisorerna skall efter verkställd granskning upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den framläggs på årsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst fyra (4) dagar.

Oversættelse
Revisorerne skal efter udført granskning (af regnskabet) udforme en revisionsrapport i hvilken de anbefaler eller fraråder ansvarfrihed for bestyrelsen. Revisionsrapporten skal inden den
fremlægges på årsmødet have været tilgængelig for medlemmerne i mindst fire (4) dage.

Ændring
Revisor skal efter revidering af regnskabet udforme en revisions rapport. Denne skal sendes sammen med endelig dagsordnen for den ordinære generalforsamlingen.

7. Afstemning

7.1 Grundforudsætning for beslutninger

Original tekst
Alla beslut i föreningsmöte och styrelsemöte skall ske genom demokratiska val.

Oversættelse
Alle beslutninger på forenings- og bestyrelsesmøder skal ske ved demokratiske afstemninger.

Ændring
Alle beslutninger på forenings- og bestyrelsesmøder skal ske ved demokratiske afstemninger.

7.2 Afstemningsformen

Original tekst
Det tillkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antingen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering ske. För val av styrelse får avsnitt 7.3 följas.

Oversættelse
Det er mødelederens ret at vælge om en afstemning skal være hemmelig eller ej. Ved valg af bestyrelse bør hemmelig afstemning benyttes. Ved valg af bestyrelse skal reglerne i afsnit 7.3 følges.

Kommentar: De to overlappende sætninger om bestyrelsesvalg, skyldes efter min vurdering en fejlagtig indførelse af ændringsforlag 2 fra årsmødet 2000 (første behandling). En nærmere
redegørelse for hvorfor jeg mener det.

Ændring
Det er dirigentens ret at vælge om en afstemning skal være hemmelig eller ej. Hvis der er flere kandidater end poster til bestyrelsen, skal valget afholdes efter de i afsnit 7.3 beskrevne regler. Ved valg af bestyrelse bør hemmelig afstemning benyttes.

7.3 Bestyrelsesvalg

Original tekst
Vid val till styrelsen har varje medlem n prioriterade röster. Dessa ges till n olika kandidater, i den ordning man önskar att se kandidaterna valda. För valets resultat uträknas först ett fördelningstal som antal avgivna röster.

Fördelningstal

antal platser + 1 upprundat till närmaste större heltal.

Först fastlägges alla 1. röster, och alla kandidater som härvid har uppnått fördelningstalet är valda.

För de kandidater som inte uppnår fördelningstalet med 1. röster ses på 1. röster adderet med 2. röster. Det fortsättes efter samma metod.

Om två kandidater har lika många röster när de uppnår fördelningstalet, väljes den kandidat som har flest 1. röster först. Vid lika antal röster ses på antal 2. röster, osv.

Om två kandidater har lika många röster vid alla prioritetsröster dras lott.

Oversættelse
Fjernet for at spare plads, da det er den samme som “ændring”. Kommentar er fjernet.

Ændring
Kommentar: Dette afsnit kom ind i vedtægterne som følge af et forslag formuleret på dansk. Den her givne “oversættelse” er taget fra dette forslag. Dog med en rettelse af den fejl i formlen for udregning af fordelingstallet der siden er rettet. Eftersom dette afsnit er ret langt er det oversat afsnit for afsnit. Bibeholdt for oversættelse – forslået fjernet.

Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem n prioriterede stemmer. Disse placeres på n forskellige kandidater, i den rækkefølge man ønsker at se kandidaterne valg.

Ved valgets opgørelse udregnes først et fordelingstal som antal afgivne stemmer.

Fordelingstal

antal pladser + 1, rundet op til nærmeste strengt større heltal.

Først opgøres alle 1.-stemmerne, alle kandidater der herved har opnået fordelingstallet er valgt.

For de kandidater der ikke opnår fordelingstallet med 1.-stemmer, ses på 1.-stemmer lagt sammen med 2.-stemmer. Således fortsættes.

Hvis to kandidater har lige mange stemmer i det øjeblik de opnår fordelingstallet, vælges den kandidat der har flest 1.-stemmer først, ved lighed betragtes antallet af 2.-stemmer, osv.

Har to kandidater stemmelighed ved alle prioritetsstemmer foretages lodtrækning.

8. Tolkning af vedtægter

8.1 Tolkning af vedtægter

Original tekst
Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening.

Oversættelse
I tilfælde af uklarhed om hvordan vedtægterne skal tolkes, gælder indtil et foreningsmøde har afgjort sagen, bestyrelsens mening.

Kommentar: Husk at dette ikke er de gældende vedtægter. I tilfælde af uoverensstemmelse er det de vedtægterne der er gældende. I tvivlstilfælde er det vedtægterne bestyrelsen skal tolke, aldrig dette dokument.

Ændring
I tilfælde af uklarhed om hvordan vedtægterne skal tolkes, gælder indtil en generalforsamling har afgjort sagen, bestyrelsens mening.

9. Vedtægtsændringer

Original tekst
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet av deltagande medlemmar. Mellan dessa möten skall minst fyra (4)
veckor förflyta.

Oversættelse
Beslutning om ændring af disse vedtægter skal ske ved to på hinanden følgende foreningsmøder med to tredjedele (2/3) af de deltagende stemmer for. Der skal gå mindst fire (4) uger mellem disse
møder.

Ændring
Beslutning om ændring af disse vedtægter skal ske ved to på hinanden følgende generalforsamlingener med to tredjedele (2/3) af de deltagende stemmer for. Der skal gå mindst fire (4) uger mellem disse møder.

10. Foreningens Opløsning

Original tekst
Föreningens upplösande sker i enlighet med de regler som gäller för stadgeändring. Beslut skall innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall disponeras. Föreningen kan ej upplösas
om minst åtta (8) av föreningens medlemmar motsäger sig detta.

Oversættelse
Foreningens opløsning kan ske efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. En sådan beslutning skal indeholde foreskrifter om hvad der skal ske med foreningens aktiver. Foreningen kan ikke opløses hvis mindst otte (8) af foreningens medlemmer modsætter sig dette.

Kommentar: Igen et tegn på at SSLUG har været meget mindre end den er i dag.

Ændring
Foreningens opløsning kan ske efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. En sådan beslutning skal indeholde foreskrifter om hvad der skal ske med foreningens aktiver. Foreningen kan ikke opløses hvis mindst otte (8) af foreningens medlemmer modsætter sig dette.